cosa nostra pre-styling chính hãng

180,000 130,000

cosa nostra pre-styling là sản phẩm xịt tạo phồng hàng Việt Nam chất lượng cao

Hỗ trợ hold: 7/10

Texture: 8.5/10

Volume: 8/10

Bảo vệ tóc khỏi nhiệt 9/10

Danh mục: